จ - ศ 11.00 - 20.00 น. ส - อา 10.00 - 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00 - 20.00 น.

  • ico-1485482196-line_78675 .
  • ico-facebook_icon-icons.com_53612 .
  • ico-1491580658-yumminkysocialmedia06_83104 .
  • ico-youtube_icon-icons.com_53607 .

เมนู

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นแหล่งศูนย์รวมความบันเทิงระดับสากล ซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ พรอมเมนาดามีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ โรงภาพยนตร์, ร้านค้าและสินค้าแฟชั่น, ร้านอาหารชั้นนา เป็นต้น เรากาลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีพลังความมุ่งมั่นต่อความสาเร็จในอาชีพ และพร้อมที่จะสร้างความสาเร็จไปพร้อมกันกับศูนย์การค้า พรอมเมนาดา

ตำแหน่งงานว่าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

–      ปฎิบัติหน้าที่ด้านการเงินในส่วนของการรับชำระเงินจากลูกหนี้

–      ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย สำหรับการออกเอกสารทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบเสร็จรับเงิน, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หลังจากได้รับชำระจากลูกหนี้ครบถ้วนถูกต้อง

–      รายงานความเคลื่อนไหวของบัญชีด้านลูกหนี้

–      กำกับดูแลเงินสดย่อยของบริษัท

คุณสมบัติ:

–      เพศชายหรือหญิง, สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 24 ปี ถึง 35 ปี

–      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี

–      ผ่านประสบการทำงานด้านบัญชี หรือด้านการเงิน อย่างน้อย 2 ปี

–      สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น Express ได้

–      สามารถใช้งาน MS Office โดยเฉพาะ Excel ได้ดี

–      บุคลิกเข้ากับผู้อื่นได้ดี มีทัศนคติในการทางานที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

–      ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีที่สุด ต่อลูกค้าที่สนใจสินค้าของร้านค้าปลีก

–      ให้คำแนะนำในตัวสินค้า นำเสนอและปิดการขายสินค้า

–      ตรวจสอบและจัดเรียงสินค้าในร้านให้อยู่ในลักษณะที่สวยงามและพร้อมขาย

–      จัดทำรายงานการขายประจำวัน ส่งให้ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

–      เพศชายหรือหญิง, สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 35 ปี

–      สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หรือระดับสูงกว่า

–      มีประสบการงานขายสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

–      มีบุคลิกดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถรับการกดดันจากลูกค้าได้ดี

–      สามารถทำงานตามเวลาของศูนย์การค้าได้

***  ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 053-107888 , [email protected]